ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
คำสำคัญ ฉลากผลิตภัณฑ์;ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ;ส่งเสริมการเพิ่มรายได้;เทคโนโลยีเสมือนจริง
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ และศึกษาความพึงพอใจในการใช้ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อการส่งเสริมรายได้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจัย พบว่า 1. ได้แอปพลิเคชันฉลากอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1.) จัดการข้อมูลฉลาก และ 2.) ส่วนผู้ใช้งาน 2. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งานพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-2-1-1.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง