ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรี ทำมาน
เจ้าของผลงานร่วม มานิตย์ อาษานอก
คำสำคัญ การยอมรับเทคโนโลยี;แบบจำลอง TAM;ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาผลการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านคู่มือการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีการยอมรับเทคโนโลยี และนำไปใช้ตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลองแทม TAM โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-2-3-1.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง