ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิติพล พลพบู
เจ้าของผลงานร่วม ธานิล ม่วงพูล
คำสำคัญ การทำงานแบบไร้ดิสก์;ซอฟแวร์แม่ข่าย;ซอฟแวร์ประยุกต์;การลดค่าใช่จ่าย
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการติดตั้ง และทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟแวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดีสก์เลสส์ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบและศึกษาความพึงพอใจการใช้งานของระบบ ผลการศึกษาพบว่า การติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟแวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ โดยระบบสามารถใช้งานได้ปกติ ทั้ง 30 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสามารถควบคุมการทำงานของลูกข่ายได้ ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟแวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดีสก์เลสส์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และผลจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ระบบพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-2-6-1.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง