ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
เจ้าของผลงานร่วม เพ็ญศรี ปักกะสีนัง , ดาเรศ วีระพันธ์
คำสำคัญ ฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐาน;มาตรฐานเกษตรปลอดภัย;ผักเบอร์ 8;การพัฒนาระบบ
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ส่วนบน ส่วนซ้าย ส่วนขวา และส่วนกลาง ส่วนบนประกอบด้วยเมนูหลักที่สำคัญของเว็ปไซต์ ส่วนซ้ายประกอบด้วยเมนูเข้าสู่ระบบ เมนูข้อมูลทั่วไป และการจัดการข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูล ส่วนขวาประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนกลางทำหน้าที่ในการแสดงผลของบทความที่ต้องการอ่าน และรายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล เมื่อทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานเว็ปไซต์มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-2-10.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง