ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รสริน พันธุ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ,ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ,ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
คำสำคัญ การวิจัยและพัฒนา, รูปแบบ, การพัฒนาผู้นำครู, สะเต็มศึกษา
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รูปแบบการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้พัฒนารูปแบบ คือ Leadership Teacher STEM Model : LT STEM Model และคู่มือการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่สามารถสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บริบท และตอบสนองต่อศักยภาพของนักเรียนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการพัฒนาผู้นำครูสะเต็มศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง