ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การต้านจุลินทรีย์และปฏิกิริยาออกซิเดชันของไส้บรรจุไส้กรอกที่อัดแพร่ด้วยสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ ทันตะละ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
คำสำคัญ ไคโตซาน;สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ;การต้านจุลินทรีย์;การต้านออกซิเดชั่น;ไส้บรรจุไส้กรอก;การอัดแพร่
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไส้บรรจุคอลลาเจนแอคทีฟที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลินทรีย์ และต้านออกซิเดชัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตไส้บรรจุชนิดแอคทีฟที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการ ใช้ระยะเวลาการผลิตเพียง 65 วินาที โดยยืดอายุการเก็บรักษาไส้กรอกได้นานกว่า 90 วัน เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C และทำการศึกษากลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานด้วยใช้เทคนิค FTIR spectroscopy เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงภายในองค์ประกอบของเซลล์จุลินทรีย์เมื่อสัมผัสกับไคโตซาน งานวิจัยนี้จึงเป็นองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเชิงหน้าที่ในการพัฒนาใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมอาหาร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การต้านจุลินทรีย์และปฏิกิริยาออกซิเดชันของไส้บรรจุไส้กรอกที่อัดแพร่ด้วยสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง