ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร;การส่งเสริมการท่องเที่ยว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนตำบลวังยางมีทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้หลักให้กับคนในชุมชน คือ แห้ว แหล่งปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย อากาศที่ปราศจากมลพิษ น้ำจากแหล่งธรรมชาติ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรภาคกลาง ชุมชนยังไม่มีตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในชุมชนโดยเฉพาะ มีเพียงร้านจำหน่ายสินค้าและผลผลิตจากแห้วและสินค้าเกษตรในชุมชน บริเวณริมถนนในพื้นที่เท่านั้น ชุมชนมีรีสอร์ท 3 แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้ ชุมชนยังไม่มีที่พักตามบ้านหรือที่พักตามสวนเกษตร และยังไม่มีการบริการนำเที่ยวอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนได้ครบในด้านความดึงดูดใจ การเข้าถึงได้ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คณะทำงานกำหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน 8 ด้าน การวางแผนสร้างเครือข่ายโดยความร่วมมือจากชุมชนใกล้เคียง กลุ่มกิจกรรม และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว จัดทำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ฐานจากการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแห้ว (GI) และจัดทำตลาดสินค้าชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/download/n60/6.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง