ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการผลิตและการย่อยได้ของไก่เนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกศรา อำพาภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม เฉลิมพล เยื้องกลาง , ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ , เสมอใจ บุรีนอก , ทันสมัย วรพิมพ์
คำสำคัญ เอนไซม์ย่อยเยื่อใย;การย่อยได้;ไก่เนื้อ;ประสิทธิภาพการผลิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใย (fibrolytic enzyme) ที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อประสิทธิภาพการผลิตและการย่อยได้ของไก่เนื้อ แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ซ้ำ กลุ่มที่ 1 ให้อาหารควบคุมที่ไม่เสริม fibrolytic enzyme และกลุ่มที่ 2 ให้อาหารเสริม fibrolytic enzyme ในปริมาณ 200 กรัม ต่อ 1,000 กิโลกรัมอาหาร ทำการทดลองในไก่เนื้ออายุ 7 วัน เลี้ยงจนไก่มีอายุครบ 35 วัน จำนวนทั้งหมด 150 ตัว จากการศึกษา พบว่า เอนไซม์ย่อยเยื่อใยมีผลต่อการเจริญเติบโต, การกินได้, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และการย่อยได้ของโภชนะต่าง ๆ ในอาหารทั้งสองสูตรของไก่เนื้อไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=511.pdf&id=718&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของเอนไซม์ย่อยเยื่อใยต่อประสิทธิภาพการผลิตและการย่อยได้ของไก่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง