ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 2A13 จากหญ้าหมอน้อย (Vernonia cinerea) เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอดจาการสูบบุหรี่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 2A13 จากหญ้าหมอน้อย (Vernonia cinerea) เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอดจาการสูบบุหรี่
เจ้าของผลงาน :  สุพัตรา บุญเรือง
เจ้าของผลงานร่วม :   ขนิษฐา ประกอบศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงกลด สารภูษิต
คำสำคัญ :   Cytochrome P450 2A13, Vernonia cinerea, inhibition, 4-methylnitrosamino -1-3-pyridyl-1-butanone (NNK)
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  สารสกัดกลุ่ม flavonoids และ hirsutinolids จากหญ้าหมอน้อยสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยากับสารก่อมะเร็งในบุหรี่ ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ โดยสารกลุ่ม flavonoids สามารถยับยั้งการทำงานของ CYP2A13 ได้ดีกว่า hirsutinolides ด้วยการยับยั้งแบบผันกลับได้ ในขณะที่ hirsutinolides ยับยั้งการทำงานของ CYP2A13 แบบผันกลับไม่ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้อาจมีประโยชน์ในการนำสารสกัดจากหญ้าหมอน้อยไปใช้ในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://doi.org/10.1080/00498254.2019.1675101
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710