ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของปัจจัยที่มองเห็นได้ ต่อความคาดหวัง การตอบสนองต่ออารมณ์ และ สุขภาพ และความต้องการซื้อของพริกป่นในผู้บริโภคชาวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภูฤทธิ์ เงินชัย
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ , รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
คำสำคัญ Chili powder;Visual cues;Emotion;Purchase intent;Theory of Planned Behavior
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผู้บริโภคชาวไทยมีความคุ้นเคยกับพริกป่นที่มีสีแดง ลักษณะหยาบ ซึ่งจะมีความคาดหวังด้านความเผ็ดสูงที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อพริกป่นได้แก่ ความคุ้นเคย ความชอบจากลักษณะปรากฏ ความรู้สึกถึงความดีต่อสุขภาพ และ ความรู้สึกดุร้าย ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจซื้อพริกป่นอินทรีย์ในผู้บริโภคไทยเกิดจาก การรับรู้หรือเชื่อว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น และ การคล้อยตามคนรอบข้างเป็นหลัก โดยผู้บริโภคในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และวัยผู้ใหญ่ตอนกลางก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจซื้อพริกป่นอินทรีย์ที่แตกต่างกันไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง