ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการตกสะสมของกรดที่มีต่อแคลเซียมออกซาเลท และ สารเอทราโนริน ใน Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Schear และ Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. ในจังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชิตศุภางค์ เขียวสลับ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา มังกรอัศวกุล
คำสำคัญ ไลเคน;ลำปาง;แม่เมาะ;HPLC;atranorin;SEM-EDS
หน่วยงาน PhD Degree Program in Environmental Science, Environmental Science Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปริมาณของเอทราโนรินที่พบใน Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Schear และ Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. ทั้งจากในพื้นที่ศึกษา และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการศึกษาผลของกรดที่มีต่อไลเคนทั้งสองชนิด ส่วนการศึกษาสภาพพื้นผิวของไลเคนพบว่าตัวอย่างไลเคนที่นำมาศึกษาบางตัวอย่างมีร่องรอยของการกัดกร่อนบนผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นก่อนการทดสอบ จึงไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าความเสียหายที่ตรวจพบจากตัวอย่างไลเคนที่ศึกษาในห้องปฏิบัติการ เกิดขึ้นจากการหยดด้วยสารละลายกรด
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง