ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีณา คงพิษ
เจ้าของผลงานร่วม กฤช สินธนะกุล, ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
คำสำคัญ การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน, การเสริมศักยภาพทางการเรียน, รูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามผู้เรียนแบบ VARK โดยจำแนกผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ คือ ผู้เรียนที่สนใจในสิ่งที่มองเห็น (V), ผู้เรียนที่ชอบการฟังและพูดคุย (A), ผู้เรียนที่ชอบการอ่านและเขียน (R) และผู้เรียนที่ชอบลงมือปฏิบัติ (K) โดยพัฒนาบทเรียนและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนาระบบการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านออนไลน์ เพื่อนำไปใช้สอนนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ที่ระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=508516&query=vark&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2562-10-14&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=4&maxid=4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง