ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า;ระบบส่งน้ำบ้านกุง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกลำห้วยพอก พื้นที่ 8 ไร่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุง ยาว 4,700 เมตร แบ่งเป็น ท่อส่งน้ำสายหลัก ยาว 3,700 เมตร และท่อส่งน้ำสายรอง ยาว 1,000 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุงอ-v8645
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง