ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ฝายห้วยโสกรัง;อาคารบังคับน้ำ;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมท่อลอดถนน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเหนือฝายห้วยโสกรัง ก่อสร้างท่อรับน้ำ พร้อมขุดลอกหนองอีโล ขุดลอกหนองเชียงคูณ และขุดลอกบริเวณหน้าอาคารบังคับน้ำ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพ-v8678
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.