ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ สระเก็บน้ำบ้านสุมณฑา;อาคารท่อน้ำทิ้ง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้าน สุมณฑาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ พื้นที่ขุดลอก 10 ไร่ กว้าง 49 เมตร ยาว 167 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 25,429 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่น ก่อสร้างอาคารท่อทิ้งน้ำ และปูแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ป้องกันการรั่วซึม ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนธันวาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราช-v8692
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง