ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ สระเก็บน้ำวัดภูหินดัง;อาคารระบายน้ำล้น;อาคารท่อส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดัง พร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุและราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินเพิ่มเติม บริเวณด้านท้ายน้ำของ สระเก็บน้ำเดิม โดยก่อสร้างคันดินพร้อมอาคาร ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบท่อลอด 2 แถว ก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำยาว 64 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและ-v8695
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง