ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ฝายน้ำล้นลำห้วยยาง;อาคารบังคับน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการฝายห้วยยางไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานโครงการฝายห้วยยาง บริเวณพื้นที่บ้านนาเมือง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น และขุดลอกลำห้วยยางด้านเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-v8696
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง