ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคตของประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคตของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Society 5.0, เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต, ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0
หน่วยงาน :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำอธิบาย :  การผนวกกันของโลกจริงและโลกไซเบอร์ที่รุดหน้าในปัจจุบันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้นความท้าทายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งสู่ Society 5.0 จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง Super Smart Society ที่ผู้คนทุกกลุ่มต่างได้ประโยชน์ โดยการพัฒนาสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน ต้องริเริ่มและแนะนำเทคโนโลยีใหม่แก่สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีด้วยความชำนาญ ตลอดจนการร่วมมือกันกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ด้านการรับมือกับภัยคุกคามโลกที่เชื่อมโยงกันมีความสำคัญหลักๆ คือ มาตรการรักษาความปลอดภัยในซัพพลายเชนและโครงสร้างพื้นฐานสังคม การสร้างความตระหนักและให้การสนับสนุนแก่เอสเอ็มอี รวมถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีบูรณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/44eda8fdede7b0d4edf0d2cf7611003b.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคตของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710