ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง
เจ้าของผลงาน :  พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ
เจ้าของผลงานร่วม :   พ.ท.ดร.จรรยา มิชานันท์, พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง
คำสำคัญ :   แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ, ความมั่นคง, คลื่นวิทยุ
หน่วยงาน :  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
คำอธิบาย :  ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งภาคพลเรือนและการทหารรวมถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลาง ซึ่งในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และมีการนำมาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในทิศทางที่เป็นคุณและในทิศทางที่เป็นโทษ โดยสามารถจัดเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในรูปแบบของ EW (Electronic Warfare) ที่ใช้อุปกรณ์กำเนิดคลื่นสัญญาณวิทยุเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด หรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจตนาก่อกวนและการปลุกระดมทางความคิด การเจตนารบกวนสัญญาณคลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารของทางราชการรวมไปถึงการก่อให้เกิดคลื่นความถี่ในย่านที่รบกวนระบบของวิทยุการบิน การนำเอาอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) มาใช้ในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการนำเอาวิทยุสื่อสารขนาดเล็ก (ICOM) ไปใช้ในการรบกวนข่ายการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการสื่อสารโดยใช้สัญญาณวิทยุในทุกย่านความถี่ด้วย ดังนั้นระบบที่มีขีดความสามารถในการตรวจหา และระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 
Creative Commons License
ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710