ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ
เจ้าของผลงานร่วม พ.ท.ดร.จรรยา มิชานันท์ , พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง
คำสำคัญ แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ;ความมั่นคง;คลื่นวิทยุ
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นวัตกรรมต่าง ๆ ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งภาคพลเรือนและการทหารรวมถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลาง ซึ่งในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และมีการนำมาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในทิศทางที่เป็นคุณและในทิศทางที่เป็นโทษ โดยสามารถจัดเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในรูปแบบของ EW (Electronic Warfare) ที่ใช้อุปกรณ์กำเนิดคลื่นสัญญาณวิทยุเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด หรือการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเจตนาก่อกวนและการปลุกระดมทางความคิด การเจตนารบกวนสัญญาณคลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารของทางราชการรวมไปถึงการก่อให้เกิดคลื่นความถี่ในย่านที่รบกวนระบบของวิทยุการบิน การนำเอาอากาศยานวิทยุบังคับ (Drones) มาใช้ในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการนำเอาวิทยุสื่อสารขนาดเล็ก (ICOM) ไปใช้ในการรบกวนข่ายการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการสื่อสารโดยใช้สัญญาณวิทยุในทุกย่านความถี่ด้วย ดังนั้นระบบที่มีขีดความสามารถในการตรวจหา และระบุพิกัดของแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการป้อมปราม ยับยั้งและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ได้
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเพื่อความมั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีTDOA และ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง