ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียฟอกย้อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจสิ่งทอเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวจรียา ยิ้มรัตนบวร
คำสำคัญ น้ำเสียฟอกย้อม;ระบบบำบัดน้ำเสีย;อุตสาหกรรมสิ่งทอ;นครชัยบุรินทร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีต้นแบบบำบัดน้ำเสียฟอกย้อมให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภายใต้โครงการพระราชดำริ และกลุ่มวิสาหกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริผ้าไหม กระบวนการผลิตผ้าไหมซึ่งย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมี เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั่วไปเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และต้นแบบระบบการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อม และนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมทอผ้าในครัวเรือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดผลการวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจสิ่งทอ และหน่วยงานราชการ ภายในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 คน จากหน่วยงานราชการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการลที่ 9 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ สำหรับผลการการนำระบบต้นแบบบำบัดน้ำเสียไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริงจำนวน 8 แห่ง พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบำบัดอยู่แล้วมีประสิทธิภาพในการบำบัดสารอินทรีย์และสีเพิ่มสูงขึ้นหลังจากได้รับการปรับปรุงระบบ คิดเป็นร้อยละ 14-40 นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจะช่วยทำให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับทางกลุ่มสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เสนอให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายความรู้โดยใช้คู่มือ “การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ” เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลโดยแนะนำให้มีการลงสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงของข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่สนใจ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง