ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตตานันท์ ติกุล
คำสำคัญ career success;cooperative education;causal model;multi-group
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบบจำลองเชิงสาเหตุความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา สามารถทำนายได้ด้วยตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง, ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา, การสนับสนุนจากองค์การ และความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 77 มีเพียง 3 ตัวแปรแรกเท่านั้น ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในอาชีพ เมื่อจำแนกแบบจำลองตามสถานภาพทางสังคม พบว่า แบบจำลองมีลักษณะเดียวกัน แต่ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละแบบจำลองมีความแตกต่างกัน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง