การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา
เจ้าของผลงาน :  จิตตานันท์ ติกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   career success, cooperative education, causal model, multi-group
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คำอธิบาย :  แบบจำลองเชิงสาเหตุความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา สามารถทำนายได้ด้วยตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง, ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา, การสนับสนุนจากองค์การ และความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 77 มีเพียง 3 ตัวแปรแรกเท่านั้น ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในอาชีพ เมื่อจำแนกแบบจำลองตามสถานภาพทางสังคม พบว่า แบบจำลองมีลักษณะเดียวกัน แต่ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละแบบจำลองมีความแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710