การผลิตปูหินนิ่มโดยการกระตุ้นการลอกคราบ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การผลิตปูหินนิ่มโดยการกระตุ้นการลอกคราบ
เจ้าของผลงาน :  วรวุฒิ เกิดปราง
เจ้าของผลงานร่วม :   อภิรักษ์ สงรักษ์
คำสำคัญ :   ปูหิน, ปูนิ่ม, การกระตุ้นการลอกคราบ, ไคโตซาน
หน่วยงาน :  สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
คำอธิบาย :  การผลิตปูนิ่มจากปูหินโดยการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหักระยางค์และการใช้สารไคโตซานผสมในอาหาร พบว่า การกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหักก้ามและขาเดินให้เหลือขาว่ายน้ำและขาเดินอย่างละคู่ มีผลต่ออัตราการลอกคราบสูงที่สุด รองลงมาคือ การหักก้ามเพียงอย่างเดียว และการไม่หักระยางค์ ตามลำดับ โดยการหักก้ามและขาเดินมีผลให้ปูที่ลอกคราบมีน้ำหนักลดลงสูงสุด แต่เมื่อคำนวณน้ำหนักร่วมกับอัตราการลอกคราบ วิธีการนี้ให้ผลผลิตปูหินนิ่มสูงที่สุด และการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการผสมไคโตซานในปลาสดที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปูหินที่ทำการหักก้ามและขาเดิน มีผลให้อัตราการลอกคราบของปูสูงกว่าปูกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงด้วยปลาสด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.thaiscience.info/Journals/Article/JFTR/10894125.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การผลิตปูหินนิ่มโดยการกระตุ้นการลอกคราบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710