ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บ ด้วยเทคนิคการทำแบบตัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ เสื้อผ้าสตรี;ไร้ตะเข็บ;เทคนิคการทำแบบตัด
หน่วยงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผู้วิจัยออกแบบร่างเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บ 5 ประเภท คือ เสื้อคลุม เสื้อ ชุดติดกัน กระโปรง และกางเกง นำไปใช้ผู้เชี่ยวชาญเลือก เพื่อทำเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บ โดยใช้ผ้าเนื้อเบา ผ้าเนื้อปานกลาง และผ้าเนื้อหนา นำเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บต้นแบบไปถามความพึงพอใจจากผู้บริโภคที่เป็นสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนมาก มีอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อหรือไม่เคยใช้เสื้อผ้าสตรีแบบไร้ตะเข็บ เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีคือ ซื้อเมื่อชอบ ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าสตรี คือ ซื้อทุกเดือน ราคาของเสื้อผ้าสตรีที่เลือกซื้ออยู่ระหว่าง 501 – 1,000 บาทต่อตัว ความพึงพอใจต่อเสื้อผ้าไร้ตะเข็บอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/2408/HEC_61_06.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บ ด้วยเทคนิคการทำแบบตัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง