ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เริงชัย ตันสุชาติ
เจ้าของผลงานร่วม อารีย์ เชื้อเมืองพาน , ธรรญชนก คําแก้ว , ชนิตา พันธุ์มณี
คำสำคัญ ห่วงโซ่มูลค่า;ปลานิล;เชียงราย;เชียงใหม่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานของห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยใช้แนวคิดโซ่คุณค่าเป็นหลักในการวิเคราะห์ วิธีการศึกษาเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสังเกตจากการปฏิบัติจริง และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ผลการศึกษาได้นําเสนอแผนภาพการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย และพบว่า เกษตรกรยังขาดการจัดการโซ่คุณค่าปลานิล ปัญหาด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต ปัญหาโรคปลา ปัญหาปลาน๊อค ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิล ผลการศึกษายังได้มีนําเสนอข้อแนะนําสําหรับการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าของการเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/Doc_25571127130444_258192.PDF
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง