ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการนาก้งุร้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กษิภพ ฤทธิไชย
คำสำคัญ การจัดการนากุ้งร้าง;การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตําบลคลองโคนมีพื้นที่นากุ้งร้างประมาณ 15,000 ไร่ ชุมชนคลองโคนเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้ง และผลเสียหายที่เกิดขึ้น กระทบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ปัจจุบัน (ปี2556) ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงหอยแครง จับสัตว์นํ้า และปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นในพื้นที่นากุ้งร้าง เพื่อเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มากที่สุดคือ 728,190.19 บาทต่อไร่ รองลงมาก็คือ เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ชุมชนมีความสนใจในการจัดการนากุ้งร้างในรูปแบบของการปลูกป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่าน แต่ชุมชนยังขาดปัจจัยทางด้านเงินลงทุนในระยะยาว การจัดการอย่างเป็นระบบ และยังมีมีความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต การปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่าน สามารถทําให้เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนานากุ้งร้างอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2555/b180557.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการนาก้งุร้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง