ความเชื่อและการบูรณาการความเชื่อท้องถิ่นทีส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรมบ้านต้นไทร ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความเชื่อและการบูรณาการความเชื่อท้องถิ่นทีส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรมบ้านต้นไทร ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เจ้าของผลงาน :  เกี้ยวเกล้า บุญนิธิ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความเชื่อ, ความเชื่อท้องถิ่น, ชุมชนพหุวัฒนธรรม
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำอธิบาย :  งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือ กลุ่มคนไทยพุทธ กลุ่มคนไทยจีน และกลุ่มคนไทยมุสลิม เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน โดยใช้ความเชื่อท้องถิ่นเป็นตัวกลาง ซึ่งความเชื่อของแต่ละกลุ่ม ต่างต้องพึ่งพากันตั้งแต่ ก่อนคลอด คลอดออกเป็นบุคคล แต่งงาน เจ็บป่วย โดยความเชื่อเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดขวัญและกำลังใจให้ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
ความเชื่อและการบูรณาการความเชื่อท้องถิ่นทีส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนพหุวัฒนธรรมบ้านต้นไทร ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710