ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
เจ้าของผลงานร่วม พิมพิมล แก้วมณี , กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คำสำคัญ การท่องเที่ยว;การจ้างงาน;ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษารูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ และผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบสุ่มจังหวัดเริ่มมีการท่องเที่ยวเป็นแบบกลุ่มจังหวัดมากขึ้นเล็กน้อยและมีแนวโน้มการท่องเที่ยวเป็นแบบกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงาน พบว่าการท่องเที่ยวจะสามารถกระตุ้นการจ้างงานของจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นได้ ผ่านผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยว ผลจากการศึกษาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบายการท่องที่ยว ควรคำนึงถึงรูปแบบความต่อเนื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นเน้นการส่งเสริมในจังหวัดหลัก และมีการวางแผนพัฒนา บริหารจัดการ และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/103242/92359
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ผลกระทบล้นไหลเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง