ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาวินี ชุ่มใจ
คำสำคัญ ความต้องการจำเป็น;คุณภาพบริการ;ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนำค่าเฉลี่ยคุณภาพที่คาดหวัง ค่าเฉลี่ยคุณภาพตามความเป็นจริงของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาหาผลต่างๆ ตามวิธีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม อุปกรณ์และพื้นที่อำนวยความสะดวก (PNI=0.439)มีความต้องการจำเป็นอยู่ในลำดับแรกเรียงตามลำดับได้ดังนี้ ด้านการบริการอำนวยความสะดวก(PNI=0.365) ด้านราคา การชำระเงินและส่งเสริมการขาย(PNI=0.304) ด้านความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจำสนาม(PNI=0.242) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง(PNI=0.236) และด้านความเชื่อถือ/ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสนาม (PNI=0.185) ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/167596/120772
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.