ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกิจการโรงโม่หิน : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวิเศษ 99
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงเดือน โลหิตปุระ
คำสำคัญ การจัดการทรัพยากรมนุษย์;ประสิทธิภาพการทำงาน;กิจการโรงโม่หิน
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวิเศษ 99 พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน คือการประเมินผลการปฎิบัติงาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาพนักงาน ขวัญและกำลังใจ และการจ่ายค่าตอบแทน ส่วนระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านคือด้านความสำเร็จในงานที่ทำ รองลงมาด้านปริมาณงานที่ทำและด้านคุณภาพงานที่ทำ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการประเมินผลการปฎิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวิเศษ 99 ที่ระดับ0.05 และค่าความแปรผันของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวิเศษ 99 ได้ร้อยละ 28.60
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/200091/139894
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกิจการโรงโม่หิน : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวิเศษ 99 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง