ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟสบุ๊ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวภี กลีบบัว
คำสำคัญ ส่วนประสมทางการตลาด;การตัดสินใจซื้อ;เครือข่ายสังคมออนไลน์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ และศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟสบุ๊ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปน้อย คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องสามารถเปรียบเทียบราคาได้ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนลดสำหรับสินค้าที่ตกรุ่นตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/200089/139887
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟสบุ๊ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง