ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและงานวิจัยในรูปแบบมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คำสำคัญ สื่อนวัตกรรมในรูปแบบมัลติมีเดีย;แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง;การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาบริบท และศักยภาพชุมชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนก่อน โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดในตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ มีมลพิษสิ่งแวดล้อมตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ปัญหามลพิษอยู่ในระดับสูงได้แก่ มลพิษทางน้ำที่เกิดจากธุรกิจจากชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลิตกระดาษสา ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยเกิดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้,ไม้แกะสลัก ปัญหาด้านมลพิษด้านเสียงเกิดจากธุรกิจชุมชนประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้,ไม้แกะสลัก ปัญหามลพิษด้านอากาศที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ไม้,ไม้แกะสลัก,ของใช้ประดับตกแต่ง,ผลิตภัณฑ์ร่ม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลต้นเปา ที่เกิดจากขบวนการผลิตของกลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย รองลงมาปัญหามลพิษทางน้ำ วิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย 1.ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2.อาศัยอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ชุมชนสามารถหาเองได้ 3. ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับชุมชนในด้านรายจ่ายมากจนเกินไป 4. ต้องได้องค์ความรู้เพิ่มเติมโดยทำเป็นต้นแบบ หรือมีคู่มือในการศึกษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่อง นำมาประยุกต์ใช้ปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะแบ่งปัญหาออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านความมีเหตุผลและความรู้ 2. ด้านความพอประมาณ 3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4. ด้านการมีความรู้ 5. ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dbGsgYCxcK0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและงานวิจัยในรูปแบบมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง