ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระยะเวลาในการฝึกด้วย Accelerated Skill Acquisition Program (ASAP) ต่อการเอื้อมหยิบของในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลังเฉียบพลัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิรินภา กัลยา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ Stroke, Task-specific training, Training duration, Neural plasticity, Hand function
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษานี้เป็นการฝึกแขนและมือด้วยโปรแกรมเอเอสเอพีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลังเฉียบพลันที่มีความผิดปกติในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยโปรแกรมเอเอสเอพี 2 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งการประเมินด้วยความสามารถในการถูกเร้าของระบบประสาทสั่งการ (corticospinal excitability) ของสมองทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวทางไคเนมาติกส์ของการเอื้อมหยิบของแขนข้างอ่อนแรง และผลสามารถคงอยู่ได้จนถึงวันที่ 6 ภายหลังการฝึก ส่วนกลุ่มที่ได้รับการฝึก 1 ชั่วโมงไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง