ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน ในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วไลพร ชายน้อย
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ;รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ;บริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ 2) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาบริบทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายมีดังนี้ 1) ทั้ง 15 ตำบลในอำเภอพานมีกิจกรรมท่องเที่ยวคือ การไหว้พระ การให้บริการคือจุดแวะพักของเส้นทางปั่นจักรยาน 2) รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี บำบัดหรือบรรเทา และรักษาอาการเจ็บปวดของร่างกาย และ 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีทั้งหมด 5 แหล่ง ผลการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนของอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนในอำเภอพาน ประกอบด้วยด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว และ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนในอำเภอพานซึ่งผลของการพัฒนาทำให้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4 เส้นทาง คือ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อบำบัดหรือบรรเทาความเจ็บปวด เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการรักษา และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง