ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอ้อยอาหารสัตว์หมักที่มีอายุการตัดต่างกันเพื่อทดแทน ข้าวโพดหมักต่อการให้ผลผลิตของโคนม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงษ์ หม้อทอง
เจ้าของผลงานร่วม วิโรจน์ ภัทรจินดา , ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์
คำสำคัญ ข้าวโพดหมัก;อ้อยอาหารสัตว์หมัก;โครีดนม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทดลองเพื่อใช้อ้อยอาหารสัตว์หมักที่มีอายุตัดแตกต่างกัน เพื่อทดแทนข้าวโพดหมักและเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์ โดยทำการศึกษาในโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน จำนวน 15 ตัว น้ำหนักตัวเฉลี่ย 465.5 ± 20.4 กิโลกรัม และมีวันให้น้ำนม 133 ± 25 วัน การทดลองใช้เวลา 21 วัน โดย โคทดลองจะได้รับอาหารข้นโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกกำหนดให้กินในอัตราส่วนอาหารข้นต่อปริมาณน้ำนม เท่ากับ 1:2 และถูกสุ่มให้ได้รับอาหารหยาบ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ข้าวโพดหมัก (cornsilage, CS) 2. อ้อยอาหารสัตว์อายุตัด 105 วันหมัก (sugarcane silage, SCS105) และ 3. อ้อยอาหารสัตว์อายุตัด 210 วันหมัก (sugarcane silage, SCS210) โดยให้แบบกินเต็มที่ พบว่ากลุ่มโคที่ได้รับอาหารหยาบ CS และ SCS105 มีปริมาณการกินได้สูงกว่า SCS210 แต่ปริมาณผลผลิตน้ำนม และองค์ประกอบของน้ำนมไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถเลือกใช้อ้อยอาหารสัตว์ที่มีอายุไม่เกิน 210 วันหมักเป็นอาหารหยาบทดแทนข้าวโพดหมัก ที่ปริมาณน้อย และขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=294.pdf&id=696&keeptrack=20
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของอ้อยอาหารสัตว์หมักที่มีอายุการตัดต่างกันเพื่อทดแทน ข้าวโพดหมักต่อการให้ผลผลิตของโคนม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง