ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการกรีดยางทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สถานการณ์ราคายางตกต่ำ”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าของผลงานร่วม อนันต์ วงเจริญ , สันติไมตรี ก้อนคำดี , สมยศ มีทา
คำสำคัญ ระบบกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน;ระบบกรีดยางแบบลดวันกรีด;สารกระตุ้นการไหลของน้ายาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการกรีดยางทางเลือก 2) กิจกรรมทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกร โดยความร่วมมือของเกษตรกร และ 3) กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของการทดสอบเทคโนโลยีระบบการกรีดยางทางเลือก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการกรีดยางทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สถานการณ์ราคายางตกต่ำ” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง