ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง : กรณีศึกษา นครเชียงราย นครแห่งความสุข
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุณสิริ ใจมา
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ;โรงเรียนผู้สูงอายุ;การดูแลผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย บริบทของสังคมสูงวัยทำให้เทศบาลนครเชียงรายจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุสมบูรณ์ โดยได้วางระบบการพัฒนาผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นเมืองสุขภาพที่เน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเป็นสำคัญ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้การวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง : กรณีศึกษา นครเชียงราย นครแห่งความสุข is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง