ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Crystal Engineering of Luminescent Zinc Metal-Organic Frameworks Based on Benzene-1,3,5-triyl-tris(benzoic acid) and N-donor Mixed Ligands
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกณิกา คชสารทอง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. กิตติพงศ์ ไชยนอก , ดร. วิญญา ดุงแก้ว
คำสำคัญ Metal-Organic Frameworks;Interpenetrated Nets;Photoluminescence;Sensor;Zinc(II) ion
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบและสังเคราะห์วัสดรูพรุนชนิดใหม่โดยใช้ซิงค์(II) ไอออนกับสารอินทรีย์ผสม เกิดเป็นสารประกอบ 4 ชนิด ได้แก่ [Zn2(btb)2(im)2](Me2NH2)2·DMF·2MeOH (1), [Zn(btb)(ppy)](Me2NH2)·3H2O·MeOH (2), [Zn2(btb)2(apm)](Me2NH2)2·3MeOH (3), and [Zn3(μ4-O)(btb)2(pyz)](Me2NH2)·-4H2O·DMF·MeOH (4) โดยสารประกอบ 1-3 สามารถตรวจวัดไอออนของทองแดง แคดเมียม และ เหล็ก ขณะที่ 4 สามารถตรวจวัดไอออนอะลูมิเนียมโดยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซน และดับแสงเมื่อนำมาตรวจวัดไอออนของเหล็กและอะซิโตน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง