การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
เจ้าของผลงาน :  นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
เจ้าของผลงานร่วม :   สุกัญญา เสรีนนท์ชัย, นายนพพล อรุณรัตน์
คำสำคัญ :   นาแปลงใหญ่, นา, เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  โครงการการจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมและถอดองค์ความรู้การจัดการนาแปลงใหญ่แบบครบวงจร 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการนาแปลงใหญ่ และ 3) จัดทำสรุปองค์ความรู้การจัดการนาแปลงใหญ่ ดำเนินงานด้วยการวิจัยเอกสาร ศึกษาบริบทชุมชน สัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่มและถอดบทเรียนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ศึกษา 8 ตำบล
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
การจัดการความรู้การทำนาแปลงใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710