ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายภูมิรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐวรรณ สมนึก
เจ้าของผลงานร่วม นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย , วิชชุดา ยินดี
คำสำคัญ หมอพื้นบ้าน;พืชสมุนไพร;ไก่พื้นเมือง;เศรษฐกิจชุมชน;ภูมิปัญญา
หน่วยงาน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาความหลากหลายของภูมิปัญญาและองค์ความรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ความหลากหลายของภูมิรู้สมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด 199 ตำรับ แยกตามกลุ่มอาการ ได้ กลุ่มที่ 1 อาหารและการเร่งการเจริญเติบโต กลุ่มที่ 2 ป้องกันและรักษาโรค กลุ่มที่ 3 สร้างระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มที่ 4 พืชสมุนไพรเดี่ยว ปัญหาการนำสมุนไพรมาใช้ในไก่พื้นเมือง คือ สมุนไพรเห็นผลช้า ความยุ่งยากในการประกอบการผลิต แนวทางการจัดการแก้ปัญหาคือ รวมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือ กระตุ้นการใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง การบอกต่อถึงสรรพคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/197776/137693
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายภูมิรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.