ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
คำสำคัญ เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการ;ผู้ดูแลเด็กเล็ก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.