ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติวินท์ เดชชวนากร
คำสำคัญ นักเรียนข้ามเพศ;การตีตราทางเพศ;การตีตรา
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศเป็นอย่างไร และความท้าทายที่นักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญมีอย่างไรบ้าง เครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการสังเกตและวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับนักเรียนข้ามเพศ โดยข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวนำมาซึ่งการกำหนดและบังคับใช้นโยบายที่ห้ามไม่ให้มีการรังแก พร้อมทั้งกลไกที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมนักเรียนไม่ว่าจะมีเพศภาวะแบบใด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง