ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเซอร์โคเนียมไดออกไซด์หุ้มอนุภาคนาโนทองสำหรับตรวจวัดสารโคลีน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ติ๊ก อุ้ยรัมย์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
คำสำคัญ Choline biosensor
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดสารโดลีนที่พัฒนาขึ้นมา สามารถตรวจวัดได้โดยใช้เทคนิกแอมเปอร์ โรเมทรี ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมคือใช้ศักย์ไฟฟ้า 0.75 V พีเอช 7.8 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และปริมาณเอนไซม์ 1 ยูนิต และสามารถใช้ตรวจวัดซ้ำได้โดยมีอายุการใช้งาน 29 ครั้ง ช่วงความเป็นเส้นตรงของการตรวจวัดสารโคลีนอยู่ที่ 0.5-1,000 ไมโครโมลาร์ และมีขีดจำกัดการตรวจวัดที่ 0.3 ไมโครโมลาร์ ไบโอเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความจำเพาะสูง และสามารถตรวจวัดโคลีนได้ภายใน 30 วินาที
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเซอร์โคเนียมไดออกไซด์หุ้มอนุภาคนาโนทองสำหรับตรวจวัดสารโคลีน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.