ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผ่าวิกฤตน้ำที่แพรกหนามแดง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรจิต ธีรเวทย์
คำสำคัญ ผ่าวิกฤตน้ำ;แพรกหนามแดง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ชุมชนแพรกหนามแดงเกิดความขัดแย้งจากปัญหาการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำของชาวบ้าน 2 ฝ่าย คือ ฝั่งที่ทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำจืด และฝั่งที่ทำอาชีพที่อาศัยน้ำเค็ม ชุมชนได้ร่วมมือกับ สกว.ร่วมกันวิจัยโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดเวทีพูดคุยทำให้คนแต่ละฝั่งได้เข้าใจปัญหากันและกันมากขึ้น เกิดการร่วมมือกัน บทสรุปจากข้อมูลทำให้ทราบว่าเกิดจากประตูน้ำแบบเก่าที่ไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้น้ำ ชาวบ้านจึงออกแบบสร้างประตูน้ำใหม่จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้ปัญหาความขัดแย้งลดลง กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาการแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่สามารถนำไปปรับใช้กับปัญหาอื่น ๆ ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=o1grfibip8s
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผ่าวิกฤตน้ำที่แพรกหนามแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง