ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คอมพอสิทของไคโตซานและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับการเตรียมเป็นวัสดุปิดแผลที่ผิวหนัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จันทิกา ชูโชติรส
เจ้าของผลงานร่วม Assoc. Prof. Hiroharu Ajiro
คำสำคัญ คอมพอสิทไฮโดรเจล;ไฮโดรเจล;ไคโตซาน;พอลิคาโพรแลคโทน
หน่วยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเตรียมคอมพอสิทไฮโดรเจลของไคโตซานและพอลิคาโพรแลคโทนรูปร่างคล้ายดาว ได้องค์ความรู้ในการเตรียมวัสดุคอมพอสิทไฮโดรเจลชนิดใหม่ โดยศึกษาคุณสมบัติทั้งทางด้านโครงสร้างทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ อย่างไรก็ตามคอมพอสิทไฮโดรเจลยังต้องมีการพัฒนาสมบัติเชิงกลให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงการทดสอบสมบัติความเป็นพิษต่อเซลล์ เพื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการนำมาใช้เป็นวัสดุต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสำหรับปิดแผล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง