ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ในการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
เจ้าของผลงานร่วม นายพิตตินันท์ เพชรปภาวัตต์
คำสำคัญ สำนักงานป.ป.ช.;ทุจริต;องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ ศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 4 จังหวัด ที่ส่งผลต่อการค้นหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาฐานทุจริตต่อหน้าที่ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย คือพบปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน อาทิ ปริมาณเรื่องกล่าวหา ปริมาณงานในพื้นที่ ลักษณะของเรื่องกล่าวหา ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง