ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเชิงพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. วิรุณสิริ ใจมา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. สมหวัง อินทร์ไชย , ผศ.ดร. ประภาพรรณ ไชยานนท์ , ผศ.ดร. ปวีณา ลี้ตระกูล , น.ส. ศศิวิมล ภู่พวง
คำสำคัญ การบริหารจัดการเชิงพุทธ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศึกษาการบริหารจัดการเชิงพุทธด้านการศึกษาของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และสร้างต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพุทธด้านการศึกษาสำหรับสถานศึกษานอกระบบ (โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์) ผลการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านการศึกษาตามแนวพุทธธรรมสำหรับสถานศึกษานอกระบบทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง