ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดรรชนี เอมพันธุ์
คำสำคัญ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน;ความสมดุลของการท่องเที่ยว
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัญหาและอุปสรรคหลักของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน คือ จำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินไป จนไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดการบริการที่ดี นำไปสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวด้อยคุณค่า และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับหลักการของอุทยานแห่งชาติ ทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พบว่า กิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติและดำน้ำตื้นเป็นแบบไป-กลับ ไม่พักค้าง 2 เส้นทาง เริ่มจากเกาะสี่และเกาะแปด โดยใช้การบริหารจัดการแบบสลับช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 3,325 คน/วัน และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คน/วัน สำหรับจุดดำน้ำลึก 21 จุด ทีมวิจัยได้เสนอแนะแผนงานเพื่อปรับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้เป็นไปตามขีดความสามารถและอัตลักษณ์แบรนด์ที่กำหนด ประกอบด้วย 8 แผนงาน 36 โครงการ รวมทั้ง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะบนเกาะแบบเหลือศูนย์ การศึกษากำหนดรอบหมุนเวียนการปิดจุดดำน้ำ เป็นต้น โครงการได้รับรางวัล สกว. ดีมาก ประจำปี 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bizpromptinfo.com/วิจัยวางอนาคต-สิมิลัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง