ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
เจ้าของผลงานร่วม ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร , อาทิตยา วังวนสินธ์
คำสำคัญ ความเหลื่อมล้ำ;ผู้สูงอายุ;ที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุและผู้พิการด้านที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพและเสนอแนะเชิงนโยบายทางการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา การตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้สูงอายุ ผู้พิการและสมาชิกในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและ ผู้พิการอาศัยอยู่ในด้านคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง