ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience: การนำไปใช้ประโยชน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุมาลี ชัยเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม Ray Yueh-Min Huang , จารุณี ซามาตย์ , ปรัชญา แก้วแก่น , อิศรา ก้านจักร , สุชาติ วัฒนชัย , ศราวุธ จักรเป็ง , พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม , อนุชา โสมาบุตร , ปรมะ แขวงเมือง , ปิยพร วงศ์อนุ , ชาญ สิงห์แก้ว , กนกพร คำภิสาร
คำสำคัญ นวัตกรรมทางปัญญา;Neuroscience;การแก้ปัญหา;การคิดสร้างสรรค์;การประมวลสารสนเทศ
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ ผลจากการศึกษาสามารถยืนยัน1) นวัตกรรมทางปัญญาฯทั้ง 3 ส่งเสริมกระบวนการทางปัญญาฯ คือ การแก้ปัญหา การประมวลสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็น 2) ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เรียกว่า ชุดสร้างความรู้ประกอบด้วย 3 นวัตกรรมทางปัญญา 3 แอปพลิเคชัน 3 ชุดทดสอบกระบวนการทางปัญญาและ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ภูมิภาค ยอมรับนวัตกรรมในระดับสูง และมีความคิดเห็นว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนได้จริง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience: การนำไปใช้ประโยชน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง