ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุทดแทนกระดูก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤกร มนต์มธุรพจน์
คำสำคัญ วัสดุทดแทนกระดูก;กระดูกวัว;กระดูควาย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับทดแทนกระดูกในประเทศไทยเริ่มมีการ ยอมรับและใช้ในวางการแพทย์ไทยมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ในขณะที่การผลิตและใช้งานวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮดรอกซีอาปไทต์ที่ผลิตจากกระดูกวัว/ควาย ยังไม่แพร่หลายมากหนัก อันสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของวัสดุเอง เช่น ความสามารถในการขึ้นรูปตามที่แพทย์ต้องการ ความสามารถในการควบคุมสมบัติเชิงกล และขั้นตอนการผลิตที่เป็นมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงนและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับไฮดรอกซีอาปไทต์ที่ได้จกการสังเคราห์ซึ่งสามารถควบคุมสมบัติชิงกล กระบวนการผลิตและมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้นการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอาปไทต์ขึ้นใช้เองจะช่วยลดข้อจำกัดของไฮดรอกซีอาปไทต์จากกระดูกวัว/ควาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://waa.inter.nstda.or.th/stks/images-archived/stories/20150425-02-nac2015-tlo.jpg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


วัสดุทดแทนกระดูก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง